Notater


Treff 151 til 200 av 833

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Neste»

 #   Notater   Linket til 
151 Erich Larsen fadder

Peder Andersen fadder

Ole Hansen fadder

Pernille Erichsdtr. fadder

Gunne Erichsdtr. fadder 
Syvertsdatter, Kirsti (I6183)
 
152 Erling var en mektig herse over landet fra Sognefjord til Lindesnes og var den gjeveste av alle lendermenn i Norge. Han førte et stort hus med mange menn i sin tjeneste, såvel hjemme som i hærferd.
Fra Snorre Sturlasson: Olav Trygvessons saga, avsnitt 54:
"På Hordaland var det mange gjeve stormenn, som var kommet av Horda-Kåres ætt. Han hadde hatt fire sønner; den ene var Torleiv Spake, den andre Ogmund, far til Torolv Skjalg som var far til Erling på Sola; den tredje var Tord, far til Klypp herse, som drepte Sigurd Sleva Gunnhildsson; den fjerde var Olmod, far til Askjel, far til Aslak Fitjaskalle. Det var den største og gjeveste ætten på Hordaland. "
Fra Snorre Sturlasson: Olav den helliges saga, avsnitt 22:
"Det har alltid vært sagt at Erling var den gjeveste av alle de lendmennene som har vært i Norge. Dette er barna til Erling og Astrid: Aslak, Skjalg, Sigurd, Lodin, Tore og Ragnhild som var gift med Torberg Arnesson."
Han var med kong Olav Trygvesson på toget til Vendland.
I begynnelsen kjempet han mot Olav Haraldsson, men etter slaget ved Nesjar kom det til forsoning, hvorved Erling måtte gi avkall på endel av sine len. Det ble senere brudd mellom ham og kongen. Erling reiste da til kong Knud i England. Da han kom hjem, prøvde han å overraske kongen da denne skulle fare fra Viken til Trondheim. Men Erling var uheldig og ble selv overrasket. I en trefning ved Tungeøyene ble Erling overvunnet og måtte overgi seg. Kongen hånte ham, og han ble drept av sin frende og fiende Aslak Fitjaskalle. Dette ble senere skjebnesvangert for kongen. 
Sole, Erling Skjalgson Av (I1281)
 
153 Etter at Anders døde i 1751 overtok Ahlet jektefarten en tid før Moursund kom til og overtok:
"Dend 10de Junj 1754 nestefter blev holden almindelig Sommer og leedings bergs Ting paa Gaarden Elvevold med Helgøe tinglavs almue hvorda Retten blev betient af mig Sorenskriver Thomæsøn tilligemed efterskrevne Eedsvorne laugrettes mend neml: ...
Sal: Anders Kiils Enke som holder bøygde fahr for Tromsøe Sogens almue, lod ved Sr: Giævers tilspørge Tromsøe Sogens almue om de ikke fremdeeles ville vedblive hendes Jægt, som forhen med deres førring til Bergen, hvortil de svarede samtl: saa mange som vare tilstede at de agter ikke at have deres førring med nogen anden Jægt end hendes bøydefars Jægt som forhen, saasom de intet har at klage paa hendes Jægt, men ville gierne vedblive den fremdeeles, ald den stund de intet har at klage med føye paa Jægten.

Nils Nilsen Cardin ble stevnet til tinget for Helgøy 07.06.1757, fordi han angivelig skulle ha stjålet 6 ruller tobakk fra en kiste tilhørende Hans Rasmussen Giøsøen. Denne hadde tobakken under føring og tilsyn for Morten Heggelund. Nils Nilsen Cardin fra Ravnefjorden var håsetter på Anders Kiils enkes jekt og ble mistenkt fordi "hand (...) var en dag alene paa Jegten tilligemed en anden fin som var haasetter, og de andre Jægtefolk vare paa land da Jægten laa i Havnen ved Bensjorden". Nils Nilsen Cardin møtte på tinget og «kunde ikke nekte at han gjorde dend misgjerning at opbryde dend kiste tobak og borttog de 6 Ruller deraf og ligesaa opbrød en anden kiste som hand hafte under føring selv for Carl Andersen i Balsfjorden, hvoraf hand borttog 8 ruller». Den andre, Nils Mikkelsen, var ikke med på tyveriet da han lå drukken og sov da det hele skjedde. Han falt forøvrig senere overbord og i sjøen fordi han var drukken.
Da Nils hadde tilstått tyveriet var det ikke nødvendig med noen sak, men siden han ikke var innkalt til tinget, "til Doms lidelse" ble saken utsatt til neste års ting. Her framsto Nils på nytt og tilsto sin "misgjerning" samtidig som han fortalte at "hand har levered vedkommende det stjaalene verd tilbage", noe de bestjålne kunne bekrefte. Videre kunne han ikke si om saken, "men hans gamle foreldre som vaer nærværende bad for deres søn om en mild Dom for denne forseelse". "Ombudsmanden Sr. Lindegaard paastoed Dom over han for denne hans begangende Tyvs gjerning, andre til Excempel". Madame Kiils sønn, Hans Kiil, beklaget seg over at de ofte var plaget med tyveri fra jektene og mente derfor at Nils måtte bli "straffet til Exempel for andre".
Retten kom fram til at Nils var straff skyldig og at han etter "den Kongel. Forordning af 5te Februari 1751" kunne straffes med "Kagstrygen og brændemerge, samt hendømmelse til Slaveri". "Kaken" var stedets skampel hvor de dømte ble bundet, mens bøddelen utførte hudstrykningen (kakstrykningen) og brennemerkingen. Det hele skulle skje i almuens påsyn til skrekk og advarsel. Nils slapp imidlertid sin "Doms lidelse" på offentlig sted. Han ble ansett til en mildere straff og dømt etter "Lovens 6te Bogs 17 cap: 33 art" til "at miste sin Hud i et Fængelse". For Nils betydde det vel liten forskjell hvor avstraffelsen foregikk.
Øvrigheten trodde nok at straffen fikk andre til å avstå fra lignende "isgjerninger". Rikfolket kunne håpe på at de fikk ha sitt i fred for fattigfolket som stjal.

I 1767 opptok Ahlet lån med pant i hus, jekt og løsøre:
"Bentsjorden, Hillesøy [Tromsøsundet] - Jekt.
Pantobligasjon fra Ahlet, Sal. A. Kiihls, til prost Johannes Irgens på 800 Rd. med pant i hus, jekt og løsøre,
datert 02.01.1767 og tinglyst 17.06.1767.
Jekt.
Pantobligasjon fra Alida(?), Sal. Anders Kiils, til mad. Bergitte, Sal. Anders Moursund,
på 203 Rd. med pant i jekt,
datert 12.12.1766 og tinglyst 17.06.1767".

Et "Siele Register over Tromsøe og Helgøe Menigheder saaledes som de befandtes at være udi Tall d: 15. aug: 1769" viser:
"Gardernes Nafne:
Bensjorden
Brukarar og koner:
Aleth Kiil Enke - 66 [år]
Born:
Hans Kiil - 36
Tenarar:
Peder Peders. - 28, Rasmus Ols. - 18, Kristense Jansd. - 40
Ingebor Hansd. - 39, Anne Martha Kielsd: f:B: - 8, Birgitha Jensd: - 11"
Husholdet på Bentsjord i 1769 var stort. På gården satt også Birgitte Hansdatter som var enke etter Anders Andersen Moursund d. y., Anders Kiil's fetter. Under rubrikken «Tenarar» finner vi "Wivik Maursund", enken etter Anders Andersen Moursund d. e., bror til Ingeborg Andersdatter som var mor til Anders.
"Brukarar og koner:
Birgitha Maursund Enke - 61
Born:
Hans Maursund - 29, Maren Maursund - 32, Hvivik Maursund - 27, Maren Rejnert - 32
Tenarar:
Ole Ols. - 36, Knud Knuds: - 28, Bernt Friis - 19, Halvor Jons: - 55, Hans Jacobs: - 53
Morten Lars: - 29, Hans Erichs: - 25, Evert Hammand - 28, Ingbor Pedersd. - 61
Giertrue Jonsd. - 22, Karen Hansd. - 24, Wivik Maursund Enke - 92, Peder Lars. - 30".

Skifte etter Ahlet ble avholdt 07.02.1789:
"Anno 1789 den 7de Februarü Sluttet Skifte efter afg.: [afgangen] Ahlet Mortensdatter Heggelund paa Svendsbye i Helgøe Tinglov. Dette Fallit Boe er registreret d: 25 April 1788 og Auctioneret den 3de Augusti Samme Aar Saaledes
Effecterne: - Kiøberne:
....
Summa Auctionens og Boets Beløb - 99 Rd: 7 sh:
Derimot er Boets Giæld og Besvær følgende:
....
Naar anførte prioriterede Giæld tilsammen 51 Rd: 4 mark 6 sh: fradraget Boets Beløb - 99 Rd: 7 sh:,
bliver igien til den u-prioriterde Giæld 47 Rd: 2 mark 1 sh:,
Bemelte Boets uprioriterde Giæld er tilsammen 79 Rd: 5 mark 13 sh:,
altsaa kan for hver fordrende Rdr: faaes pro quota 56 6408/7677 sh:, der beløber som følger:
....
Derefter enhver Sit udlæg kan annamme
O. B. Heiberg". 
Hegelund, Ahlet Mortensdatter (I4)
 
154 Etterslekt sitter på Lerberg på Ask , Østre Bergsund , Buttingsrud og på Semmen. Navnet Lerberg kommer fra "Lerberg paa Stranden" dvs. fra Ask ved nordenden av Tyrifjorden. Den første av slekta som bosatte seg der var Asle Trulsen Bergsund fra Ådal som i 1734 kjøpte gården av Lars Rolvsen. Han betalte da 720 riksdaler. Gården var i sin tid en del av Norderhov prestegårds gods, nevnt i 1575. I løpet av 1700tallet kom gården over på private hender og i 1711 var der oberst Nikolai Sibbern, eieren av Sørgefoss bruk som eide gården. (kilde: Ellen Gilhus)

De hadde totalt 6 barn. Vi vet lite om Busteruds eiere i årene før 1722. Da får vi vite at eieren het Johannes Svendsen. Ved skjøte av 22. mai 1722 solgte nevnte Johannes Svendsen gården Busterud til Asle Trulsen Bergsund (1672-1765), som også eide gods i Somdalen, Bergsund og Lerberg. Ved skjøte av 28. april 1723 solgte Asle Trulsen gården Busterud til Gudbrand Olsen Bergsund, som i 1703 hadde kjøpt 3 1/4 skinn i Østre Bergsund av Søren Hansen Lemmich. Gudbrand Olsen hadde da bodd på Busterud i flere år.

Den 5. oktober 1712 solgte de øvrige søsken all sin odelsrett og tilstand i Søre Semmen, ialt 5 fjerdinger og 8 settinger tunge, til sin bror Asle Trulsen, som da bodde på Østre Bergsund. Hver bror fikk 10 rdl og hver søster 5 rdl. Asle var født på Søre Semmen, og hadde som den eldste i søskenflokken best odelsrett til garden, som hans far hadde solgt til Peder Andersen Holst, Semmen, mens Asle var mindreårig. Denne sin odelsrett i Semmen makeskiftet han i 1715 med sin svigerfar Peder Andersen Holst, mot at Asle overtok skyldgodset i Østre Bergsund. Asle ble således boende i Østre Bergsund det meste av sitt liv, og døde der i 1765. Han ble begravet ved Haug kirke 24/4-1765. Den 28. april 1723 makeskiftet Asle med Gudbrand Olsen Bergsund, da boende på Busterud, Gudbrands 3 1/4 skinn i Østre Bergsund mot Busterud, som Asle eide. Asle ble også ved kjøp eier av skyldgods i Somdalen+ halvparten av en kvernedam i Somma med hus og grunn. Som sin hustrus arvelodd ble han eier av en bråte under Søre Semmen, kalt Skriverbråten. Ved skjøte av 11. januar 1734 kjøpte Asle Trulsen garden Lerberg på Stranden av Lars Rolvsen, opprinnelig fra Nøkleby på Jevnaker. Prisen var 720 rdl. Det var skifte etter Kari Pedersdatter 27/10-1742. Boet eide gods i Østre Bergsund, Lerberg og Somdalen. Nettoformuen var anslått til 1776 rdl. Enkemannen frafalt sin boslodd mot å få utlagt som livøre 400 rdl. i Østre Bergsund pluss endel husdyr. Hele boet ble så delt mellom barna. Hver sønn fikk 355 rdl, hver datter fikk177 1/2 rdl. For dette ble det gitt dem utlegg i boets fastegods og løsøre.

Ved skjøte av 26. mai 1723 undertegnet på Rosenberg slott av Fredrik den fjerde, ble Viker kirke i Ådalen solgt til Daniel Ramus. Kirken var i hans slekt til den i 1738 ble overtatt av dalens folk, representert ved Asle Bergsund, Iver Flaskerud, Jon Haugerud, Gunvald Strande, Anders Lysti og Torgrim Næs.


Det er mulig noe blir dobbelt her men Asle makeskiftet svigerfarens skyldgods i
Østre Bergsund mot sin odelsrett m.m. i Søndre Semmen (se nedenfor), og kjøpte
resten av gården Østre Bergsund av Gudbrand Olsen i 1715. Gudbrand Olsen fikk i
stedet gården Busterud. Asle kjøpte også noe skyldgods i Somdalen, og han kjøpte
Lerberg på Stranden i 1734, en gård hans nest eldste sønn Anders Aslesen overtok.
Asle og Kari bodde på Østre Bergsund. Asle Trulsens sønnesønn, Asle Trulsen
Bergsund d.y. (1746-1819), som 1775 ble gift med Marte Pedersdatter Søre
Semmen, bosatte seg på Søre Semmen, se senere i historien.
Den 5. oktober 1712 ble det inngått en avtale mellom Asle Trulsen og hans søsken
(fra pantebok 2, side 237):
Undertegnede av Norderhaugs prestegjeld på Ringerike, Carl Trulsen, Christoffer
Trulsen, Halvor Trulsen, Johannes Sørum på min hustru Guri Trulsdatters vegne,
Ole Ellingsen Næs på min hustru Ragnil Trulsdatters vegne, Syver Semmen på min
hustru Marthe Trulsdatters vegne og Michel Amundsen på min kvinne Barbro
Trulsdatters vegne, kiendis og herved for alle vitterlig gjør, at vi samtlige af egen
fri vilje og velberåed hu, som og med våre hustruers ja og samtykke, har avstått og
overdragit, som og ved dette brevs kraft, selger, avstår og overdrager til vår
elskelige broder og svoger, erlig og velforstandige mann, Asle Trulsen, nu boende
på østre Bergsund i Ådalen på Ringerike, all våres odelsrett og tilstand til og udi
den gård søre Semmen, som af Peder Andersen nu beboes, skyldende ialt 5
fjerdinger 8 settinger tunge.
(Hver bror fikk 10 rdl, hver søster fikk 5 rdl - og Semmen skulle tilhøre Asle
Trulsen og hans hustru Kari Pedersdatter og deres arvinger).
Tre år etter inngikk Asle Trulsen og hans svigerfar følgende kontrakt (Pb. 2 side
212b):
Asle Trulsen på Østre Bergsund og Peder Andersen på Søndre Semmen inngår en
vennlig kontrakt og forening:
Jeg Asle Trulsen er rett odelsbåren arving til Søndre Semmen, efter at jeg som
eldste broder har tilforhandlet med av mine søsken og redelig betalt for deres
odelsrett uti forskrevte gård. Men efterat dito Semmen av min salige fader Truls
Aslesen var solgt til avg. Jens Thygesen, forrige sorenskriver, og bem.te Thygesen
igjen ved kjøp transportert til min kjære verfader Peder Andersen, og da som loven
tillater barna at innløse det odelsgods som fader og moder har bortsolgt i deres
umøndige år, så lyser jeg pengemangel for igjen gården at innløse.
Men min kjære verfader Peder Andersen hadde i minnelighet presentert meg
penger for å innløse gården, hvilket jeg ingenlunde hverken kan eller vil motta.
Men vil min kjære verfader Peder Andersen resoluere med betenkende at give meg
jordegods for min odels og løsningsrett, så jeg og min hustru og barn kan ha voris
næring av, vil jeg da dette la meg bekvemme og ikke gjøre min verfader nogen
fortred.
Da efterdi jeg Peder Andersen ingenlunde kan fornøye min svoger (eg. svigersønn)
Aslach Trulsen med penge for hans foromrørte odels og løsningsrett, så har jeg av
fri vilje og med min kjære hustru Barbro Olsdatters gode rådføring, avstått til voris
kjære svoger Asle Trulsen og hans hustru Kari Pedersdatter 11 3/4 skinn
jordegods i Østre Bergsund med bøksel og herlighet.
Hvorimot jeg Asle Trulsen med min hustru Kari Pedersdatters rådføring, aldri
ydermere herefterdags vil tilegne oss noen odel eller odelsløsnings rett i forn.
gård Søndre Semmen, og betaler i vederlag til min verfader Peder Andersen ett
hundre riksdaler courant.
Søndre Semmen 18. januar 1715. 
Bergsund, Asle Trulsen Semmen (I727)
 
155 f. ca. 1650 på Hval, søndre?, Norderhov, Buskerud, yrke: Gårdbruker, d. etter 1711 på Vang nedre, Jevnaker, Oppland.

Jens ble bruker på Vang innen 1689, trolig har han kommet dit det året eller året før. 12/7 1689 ble han stevnet av rektor ved Christiania Skole Magister Niels Biørnschouf for resterende landskyld av Hval for 1686 og 87 (farsgården i Norderhov), samt for åbot. Det ble i retten lagt frem en attest datert [1688?], om at Jens fraflyttet Hval etter lovlig oppsigelse. Han er også nevnt på tinget 12/3 1689.

Samme år, 1689, stevnes Jens av borger i Chra. Paul Ibsen for at han skal ha bemektiget seg av finnen Paul Andersen Sparens/Sparrens gods. Jens forklarte at han hadde mottatt en sort hest, som var udyktig og gikk for "vrak". Vitnene som ble nevnt var Peder Rasmussen Rå, Ole og Peder Knestang, Paul Alfsen Hval og Halvor Thomassen Knestang.

Jens Amundsen kalles gjestgiver i 1690, og gjestgiveri hadde det også tidligere vært på Nedre Vang.

I 1690 stevnes Jens av Anders Jørgensen boende ved Hønefossen, for et "skjut" (en hoppe) Jens har kjøpt av ham, men ikke betalt. Dømmes til å betale 6 rdl. som han hadde lovet.

Tb. 15/11 1690: Jens og Torger Vang, Abraham Richardsen Tørbjørnrud, Lars og enken på Moe, Lars Hauger, Lars Opperud, Paul Rønnerud, Guttorm Kveldsrud og Paul Brattval har innstevnet Torger Velo, Halvor Rustad, Peder Hvaterud, Hans Skårud og Peder Greftegrev for ulovlig hugst av sagtømmer i deres gårders tilliggende skog. De saksøkte hevdet at hugsten var gjort i allmenningen, ikke i saksøkernes gårdsskoger. Saken ble henvist til befaring når marken var ledig for snø, og i mellomtiden ble det tatt arrest i tømmeret.

Tb. 32 fol. 73a 16/11 1693: Anders Larsen Ulven er stevnet fordi han har slått Jens Vang siste 14. august. Seneste ting på Vang kom Jens Amundsen inn i stuen hos Rønnov Vang hvor der var bulder og larm, og spurte hva for et hus de holdt. Sagde så Rønnov Vang: Hvad holder vi for hus, mener du vi holder horhus? Anders Larsen [Rønnaugs sønn] og Gulbrand tambur som hadde fått mat sprang opp og skuffet Jens Vang overende. Da Jens reiste seg igjen grep Anders Larsen ham i håret og rusket ham. Jens Vang og Anders Larsen ble omsider forsonet med hverandre og tok hverandre i handa på at de tilga hverandre krangelen. De ble begge av retten idømt en bot på 6 lodd sølv for slagsmålet.

Obligasjon 15/12 1703 fra Jens Vang til presten Peder Madsen Lyche, på 23 rdl. 1 ort, med forfall 14 dager etter St. Hans.

Jens levde ennå ved et skifte på Dælin 2/8 1707, og betaler skoskatt i 1711 for seg, kona og 6 barn. Han må ha dødd mellom da og 11/6 1714. 
Vang, Jens Amundsen Nedre (I872)
 
156 Fabrikarbeiderske Arb. p. Hjula Væveri Andreasdatter, Annette Olava (I5219)
 
157 Fabrikarbeiderske Arb. p. Hjula Væveri Andreasdatter, Anna Christine (I5226)
 
158 Faddere
A. Selquist med Hustru
Edvard Selquist
Hans With Andersvik
Anna Selquist
Hanna Selquist 
Jørgensen, Aldor Bergin (I4471)
 
159 Faddere
Anne Tøllefsd.
Ole Bjerklie
Iver Lars. Kjeldmoen
Henning Ols.
Lisabeth Pedersd.

Hjemmedåp
Af Ole A. Bjerklie 
Eriksen, Ole Johan (I1631)
 
160 Faddere
Augustinus Hollendernæss
Ole Knuds. Sultenvig
Erik Strømmen Anna Mathiasd.
Dorthe Jorgensd. Moen

Hjemmedåp
Hmd. af Jørgen Sommerbakken 
Hansen, Ole (I264)
 
161 Faddere
Carl Johannes. Nordeidet og
Kone Elen Olsd. ibid.
Bergitha Brun ibid.
Hans Severin Mortens. ibid. 
Jørgensen, Sivert Johan Endre (I4466)
 
162 Faddere
Cst. Skolelærer Lorents M. Lars. Søreide
Hans Mortens. ibid.
Hanna Figenschou Finkrogen og
Fru Emilie S. Kjelland 
Sørensen, Peder Jehard (I4493)
 
163 Faddere
Distriktslæge J. Stockfleth m. H. Karlsø
Ungk. Sedvard S. Sørens. Nordeidet
Pige Nikoline B. Jørgensd. ibid.
Ungk. Peter G. Sørens. ibid.
Pige Alette G. Sørensd. ibid. 
Martinsen, Sedolf Ferdinand (I4498)
 
164 Faddere
Elisæus Peders. Nordeide med Hustru
Optander H. Ottes. ib.
Lorents Lars. Søreide
Ingvardina Sørensd. Reinsvold
Martha M. Lorentsd. Bakkeby
Hjemmedåp
Af Faderen 09.09.1866 i Overvær af Elisæus Peders. m. Fl. 
Jørgensdatter, Nicoline Bergithe (I4470)
 
165 Faddere
Enoch Eriks.
Enoch Eriksens K.
Ragnild Jørgensd.
Anders Chr. Eriks.
Henrik Villums. 
Severinsen, Jacob Berg (I4968)
 
166 Faddere
Forældrene
Alfred Sørens. Sørejdet
Matilde Sørens. 
Martinsen, Henry Anton (I4507)
 
167 Faddere
Forældrene
Gjøa Lundeborg

Hjemmedåp
Ole Bjerklie

Merknad
K: Død. 
Eriksen, Ole Johan (I193)
 
168 Faddere
Forældrene Ungk. Hagbart Hans. og
Pige Anny Ols. Karlsø
Ungk. Johan Oves. og
Pige Helga Ols. Karlsø

Introduksjonsopplysninger
Indledning 
Martinsen, Helmer Leonard (I4501)
 
169 Faddere
Gbr. Halvor Hans. Søreidet m. H.
Strandsidder Henrik Hans. Karlsø m. H.
Ungk. Lukas Sørens. Nordeidet 
Martinsdatter, Leonore Rebekka (I4500)
 
170 Faddere
Gbr. Hans Berteuss. Holmen &
Hust. Maren Jonsd.
Ungk. Ole Ols. Holmen
Pige Karoline Olsd. ibid.
Merknad
Grat. att. 26.09.1964 
Tomassen, Olaf Andreas (I4453)
 
171 Faddere
Gbr. Hans T. Hans. Hytten m. H.
Strandsidder Lars Edvard Hans. Karlsø m. H.
Ungk. Johan I. Hans. Søreidet
Pige Kristine Adriansd. Karlsø 
Martinsdatter, Agnes Elise Amalie (I4499)
 
172 Faddere
Gbr. Hans Tometius Hans. Hytten m. H.
Ungk. Aldor Jørgens. Nordeidet
Pige Pauline Robertsd. ibid. 
Larsdatter, Lea Agnete (I4488)
 
173 Faddere
Grdbr. Lorents Lars.
Ungk. Julius Petters.
Kone Emilie Peters. Sørejdet
Pige Kari Vammer Karlsø 
Martinsen, Viliam Johan Celius (I4502)
 
174 Faddere
Guraa Hansd.
Karen Pedersd.
Kirsten Jørgensd.
Ole Thores.
Mathis Mathiss.

Hjemmedåp
Hjemmedaab conf. i Lenvig 27de July 
Hansdatter, Regine (I259)
 
175 Faddere
Halvor Jens.
Jens Ols.
Riborg Jørgensd.
Lisabeth Bardod.
Andreas Jacobs.

Hjemmedåp
Hdbs. conf. 27 Juni 
Hansen, Jacob (I262)
 
176 Faddere
Hans Henrik Hans. Karlsø m. h.
Peder Gehard Sørens.
Anne Semina??
Hans. Sørejdet 
Martinsdatter, Marie Magdalena (I4504)
 
177 Faddere
Hans Ivers.
Jørgen Mads.
Anders Hans. Bratrein og
Kone Margrethe Grønbech Jørgensd.
Lovisa Andersd. 
Hansdatter, Ane Petrikke Semine (I4457)
 
178 Faddere
Hans Martin Anders. med
Kone Søreidet
Johan Peder Hans. ibid.
Anne Semina Hansd. ibid.
Søren Christian Hans. Nordeidet
Bergitha Hansd. ibid. 
Jørgensen, Ingvald Fredrik (I4463)
 
179 Faddere
Hans Mathias. Christian Andreas. Marith Jørgensd. Maren Andersd. Berith Johnsd.

Hjemmedåp Hjemmedaab conf. 27d May i Lenvig 
Hansdatter, Karen (I258)
 
180 Faddere
Hans Mathis. Kiærrisnæs Ole Olsøn Grønjord Andreas Hans. Grundnæs Magrethe Mathisd. Kiærrisnæs Karen Haagensd. Sommerbakken

Hjemmedåp Hjemmedøbt 
Hansen, Jørgen (I256)
 
181 Faddere
Husmand Hans Pauli Jørgensøn Nordeidet m. H.
Ungk. Ingvard Pauli Jørgensøn ibid.
Enke Hanna Emilie Indahl Rensvold 
Larsen, Johan Kristian (I4487)
 
182 Faddere
Ind. Jon Lars. Luneborg &
H. Mette Antonsd.
Ungk. Sakarias Kristoffers. Sommerbakken
Ungk. Iver Jons. ibid.
Pige Serine Eriksd. Finbakken 
Tomassen, Kaspar Kolin (I4451)
 
183 Faddere
Iver Jakobs. Storvold m. H.
Hans P. Jørgens. Nordeidet
Elisæus Peders. ibd.
Cecilia Ottesd. ibd.
Lovise Jørgensd. ibd. 
Sørensen, Konrad Rikard (I4496)
 
184 Faddere
Iver Lars. Kjeldmoen
Iver Larsen Kjeldmoens Hstr.
Truls Truls. Kjeldmoen
Marith Ingebregtsd. Kjeldmoen
Sigrid Ingebregtsd. Kjeldmoen 
Eriksdatter, Ingeborg Anna (I195)
 
185 Faddere
Johan Peder Hans. Søreidet
Nils Martin Hans. ibid.
Peder G. Lars. Søreidet
Johanna Lorentsd. Selnæs
Rebekka Larsd. Søreidet og
Hanna Andreasd. Søreidet 
Sørensdatter, Hansina Albina (I4491)
 
186 Faddere
Jørgen Christians. Sandbakken
Zacarias Christophers. Sandbakken
Halvor Hogens. Kjerringsnæs
Elisabeth Bardonsd. Storbakken
Anna Jørgensd. Sommerbakken

Hjemmedåp
Hdbs. Conf. 21 August.

Merknad
K: Konen ?? 
Hansdatter, Elisabeth (I263)
 
187 Faddere
Kirkesanger Peder Mortens. Lilleng og Hust. Anne Margrete f Jakobs.
Jomfru Marie Jakobs. Fosbakken
Ungk. Iver Jakobs. Broderstad 
Rønning, Olea Elise (I129)
 
188 Faddere
Klokker Selqvist og
Kone Søren L. Indahl
Hanna Figenschou Hesfjord
Olle S. D. Ottes. Nordeid
Kone Anne Heggelund 
Jørgensen, Hans Peder Paul (I4462)
 
189 Faddere
Lars Indahl Rensvold og Kone
Hans Peder Jørgens. Nordeidet
Anne Heggelund Nordeidet
Anne Kathrina Søreidet 
Sørensdatter, Hanna Selina (I4490)
 
190 Faddere
Lars N. Johans. Nordeid
Søren A. Mortens. Søreid
Edel M. Lorentsd. Ladnæs
Andrea Tørina Larsd. Søreid 
Sørensen, Sedvard Sakæi (I4492)
 
191 Faddere
Lars Nils.
Alexander Gamts Kamen
Madame Kauriin
Jrf. Bull og
Bergetha Leonhard 
Pettersdatter, Inger Marie Dass (I1492)
 
192 Faddere
Lorentz Indahl Reensvold og
Kone Adrianna Andersd.
Hans Peder Jørgens. Nordeid
Søren Christian Hans. ibd.
Johanna Indahl Rensvold
Hjemmedåp
Kone Adriana Indahl Rensvold 
Jørgensdatter, Lovise Valine (I4461)
 
193 Faddere
Martin Østgaard Ols. Karlsø
Hans P. Jorgens. Nordeidet
Semina Mikkelsd. Karlsø
Ane M. Sunde ibd 
Jørgensen, Johan Amindahl (I4472)
 
194 Faddere
Martinus Peders. og
Kone Hans M. Anders.
Lars Nils.
Margr. Grønbek
Hana Andreasd. 
Hansen, Søren Christian (I4456)
 
195 Faddere
Ole Martinus.
Halvor Sivert Haakens.
Hans A. Halvors.
Alette Kathrine Carstensd.
Ingeborg Hans.

Hjemmedåp
Halvor Haakens. Kjæresnæs

Omstendigheter rundt uekte fødsel
Ane Marthe Halvorsd. 
Knudsen, Andreas (I4964)
 
196 Faddere
Otte Ottes. Nordeide
Optander H. Ottes. ib.
Nils Leming Nils. ib.
Hansina Abrahamsd. Søreide
Gjordemoder Madm. Mikkels. 
Sørensdatter, Alette Gunelia (I4494)
 
197 Faddere
Peder G. Lars. Søreidet
Lorents. M. Lars. ibid
Søren Mortens. ibd
Anne Meldahl Ottesd. Karlsø
Barnets Moder 
Sørensen, Lukas Andreas (I4495)
 
198 Faddere
Peder Indahl Reinsvold
Hans A. E. Lorents. ibd
Peder Eliseus Peders. Nordeidet
Ingebordina Jeremiasd. Reinsvold
Ingvardine Sørensd. ibd
Hanne E. Pedersd. ibd
Omstendigheter rundt uekte fødsel
AF Faderen. Begges første Leiermaal 
Juliusdatter, Oline Wilhelmine (I6684)
 
199 Faddere
Peder K. Kjelland med Hustru
Kirkesanger A. Selqvist med Hustru 
Pedersen, Lars Hegelund (I6661)
 
200 Faddere
Skolelærer Martinus Hans.
Jomfru Pouls.
Else Cathrina Jørgensd. Nordeidet 
Jørgensen, Christian Magnus (I4467)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 17» Neste»